1: За “Василев” ЕООД

„vasilev-eood.com“ е онлайн платформа за управление на училищно хранене със защитен портал за родители. Платформата е изградена и поддържана от „Василев“ ЕООД.

Целта на платформата е да създаде възможност на родителите да поръчват и заплащат по електронен път храна за децата си към училищата.

„vasilev-eood.com“ позволява онлайн заявяване и заплащане на заявените услуги,  и издаване на електронни дневни купони за ученика. Платформата допуска организиране на заплащането на купоните чрез създаване и управление на акаунт в платформата.

2: Поръчка на менюта

„vasilev-eood.com“ позволява на родителите да закупят купони за храна за децата си от доставчика на храна, който оперира в съответното училище. Това се случва само и единствено от личния профил на всеки родител. Менютата са съставени, съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1169/2011 за задължителното изписване на алергените към храните. Доставчика на храна, е изцяло отговорен за качеството на изготвените менюта, както и за техните съставки, и отговарят изцяло в случай на настъпила вреда към родителя или детето вследствие на консумация.

3: Задължение на всеки потребител

Всеки регистриран потребител в платформата:

Трябва да се съгласи с настоящите „Общи условия“;

Трябва да потвърди, че е родител/настойник, оторизиран служител от организация или представител на училище или община, за да създаде профил.

4: Защита на личните данни

Съгласно Закона за личните данни, който е в сила от 01.01.2002 г., „Василев“ ЕООД като регистриран Администратор на лични данни се задължава да съхранява цялата информация по сигурен начин, както в никакъв случай да не предоставя лични данни или каквато и да е друга информация на трети лица.

Основните видове лични данни, които се обработват са:

 • Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други).
 • Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонни и факс номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други).
 • Данни от профил в Сайта (вкл. име, пощенски и електронен адреси, телефонен номер, дата на раждане и др.).

„Василев“ ЕООД може да обработва данни, изготвени и генерирани в процеса на предоставяне на услугите:

 • Данни от комуникацията между нас и Вас.
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта.
 • Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител).

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, „Василев“ ЕООД има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

„Василев“ ЕООД има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

„Василев“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Данни получени от Вас при изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти.
 • Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт.
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
 • Идентификация и валидация на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване.
 • Управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване.

В изпълнение на свои законови задължения, „Василев“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

 • Изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите.
 • Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

„Василев“ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

Създаване и управление на личен профил в Сайта; техническо съдействие за създаване на профил/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни.

За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между „Василев“ ЕООД и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. „Василев“ ЕООД може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;
 2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемно-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на срока за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.
 3. Личните данни, обработвани с цел управление на профила в Сайта – до изричното оттегляне на даденото съгласие или получаване на възражение за обработване на лични данни за управление на профил

Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни:

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на „Василев“ ЕООД , посочен по-горе.

Имате право да поискате от „Василев“ ЕООД:

 • Копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях.
 • Да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални.
 • Личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост).
 • Личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това.
 • Да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

Имате право също:

 • Да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „Василев“ ЕООД, при обработване основаващо се на дадено съгласие.
 • Да възразите срещу обработването на личните си данни.
 • Да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране.
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
 1. Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни.

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от „Василев“ ЕООД, можете да го направите като се свържете с длъжностно лице по защита на данните.

5: Политика за отказ от абонамент и възстановяване на средства

 1. При отказ от абонамент и искане за възстановяване на средства се подава аргументирано заявление от страна на родителя с посочени месеците, за които желае да се възстанови предварително заплатената сума.
 2. Оценка на аргументите се извършва от оторизиран представител на „Василев“ ЕООД. При одобрени аргументи се пристъпва към възстановяване на сумата.
 3. При заплатен абонамент за период и желание за отказ от ползването на услугата – сумата се възстановява по предоставена банкова сметка, като се възстановява сумата от месеца, следващ месеца на заявения отказ, до края на заплатения период. Сумата за използваните месеци се изчислява на база на цена без отстъпка.
 4. При отказ от услуга – възстановява се остатъкът, като се възстановява сумата от месеца, следващ месеца на заявения отказ, до края на заплатения период. Сумата за използваните месеци се изчислява на база на цена без отстъпка.
 5. При обявяване на локдаун – заплатените абонаменти се прехвърлят за следващите учебни месеци след възстановяване на учебния процес.

6: Политика за отказ от заявена храна и възстановяване на средства

При заявление за възстановяване на сума, заплатена за храна, „Василев“ ЕООД оказва съдействие за извършване на програмен анализ и верификация на извършените плащания. Информацията се изпраща на организацията, доставчик на храна, който урежда условията по възстановяването на средствата съгласно неговата политика за възстановяване на средства.

Случаи, при които има несъответствие в предоставеното количество храна, качеството на храната или липсата на доставка, са предмет на взаимоотношение между организацията, доставяща храна, и родителя.

7: Достъп до платформата

Достъп до „vasilev-eood.com“ имат:

– всички регистрирани родители на ученици от училищата, участващи в платформата;
– училищната и общинска администрация, ангажирана с храненето на учениците.

Достъпът до платформата е само за регистрирани потребители с уникално потребителско име и парола.

Непрекъснатата техническа поддръжка на платформата е ангажимент на „Василев“ ЕООД. Поради многообразни фактори, сред които могат да бъдат аварии или злоумишлени повреди, периодични поддръжки, ремонти и т.н., съдържанието на платформата може да е недостъпно или частично достъпно за определен период от време.

8: Промени на Общите условия

„Василев“ ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия при необходимост, породена от промени в технологиите, промени в правната рамка или други форсмажорни обстоятелства.

Въпреки, че при промяна в Общите условия ще уведомяваме потребителите, задължение на родителите остава да проверяват този документ за промени, за да са наясно с последното му актуално състояние.

9: Въпроси и препоръки

Ако имате някакви въпроси или препоръки, можете да се свържете с нас чрез контактната форма.